top of page

Měření elektrosmogu, geopatogenních zón a radioaktivity

- kontrola výskytu negativních vlivů elektromagnetických záření a GPZ -

 

 

 

KAMIL POKORNÝ je přední odborník na měření umělých elektromagnetických polí (elektrosmogu) v České republice, se sídlem v Brně. Je absolventem a členem České psychoenergetické společnosti ČEPES. Měření elektrosmogu provádí po celé ČR (www.elektrosmog-zony.cz).

 

Aktuální volné termíny měření v terénu: ... Termín je nutné si zarezervovat.

 

Pokud změření domova či pracovního místa zvažujete a jste nerozhodní, jste srdečně zváni na přednášku, která se uskuteční 16.5.2016 od 19h v naší poradně v Panské ulici v Českých Budějovicích, kde budeme hovořit o vlivu elektrosmogu na lidské zdraví. Vstupné je 150,- (V předprodeji v centru VIA MEA do 15.5.2016).

                                                                                           ...

 

Pro rychlejší uzdravování, detoxikaci, odkovení a dlouhodobé zdravé žití nabízíme ve spolupráci s Kamilem Pokorným preventivní přeměření výskytu elektrosmogu - zatížení pozemku a objektu působením elektromagnetických polí (dále EMP) z okolních vysílačů, vedení vysokého napětí, transformátorů, rozvodů fází v objektu a jiných technických zdrojů a sítí z hlediska preventivní ochrany zdraví, včetně řešení.

Negativní působení EMP se projevuje poškozením imunity, nervového systému, krevního obrazu, poškození DNA a řadou dalších vlivů na živé organismy – již při netermické úrovni záření, kdy ještě zdaleka nedochází např. k ohřevu tkání.

Kontrolujeme nejen překročení v naší zemi velmi tolerantních limitů pro zatížení neionizujícím zářením obyvatelstva dle vyhlášky 291/2015 Sb., ale především překročení mnohem citlivějších limitů, doporučovaných zahraničními společnostmi pro prevenci dlouhodobého zdraví. K měření používáme kalibrované analyzátory, antény a další odpovídající technické vybavení.

Naprosté většině škodlivých zdrojů elektrosmogu se můžeme snadno vyhnout – při měření si detailně vysvětlíme vhodné postupy. Smyslem je nejenom naměřit konkrétní hodnoty a vlivy, určit z jakých jsou zdrojů, ale především vysvětlit opatření – jakým způsobem se těchto vlivů zbavit. Většina jich totiž působí v naší domácnosti, zatím co vnější vlivy bývají zanedbatelné, pokud v blízkosti domu nevedou dráty vysokého napětí, nebo pokud nevyzařuje blízký mobilní vysílač kolmo do oken.

Pro vzrůstající zájem také kontrolujeme zatížení pozemku a objektu z hlediska dlouhodobého disharmonického působení zemského záření s vlivem geofyzikálních vrstev a výskytu pohybující se spodní vody a pramenů, které mají na zdraví také zásadní vliv. Krom geopatogenních zón (dále GPZ) zjišťujeme pomocí kalibrovaného dozimetru také výskyt ionizovaného záření - radiace (ne výskyt radonu).

Tato prevence se ukazuje v dnešním stále zatíženějším životním prostředí jako velmi klíčová pro podporu zdraví a pohody, pro zdravější vývoj dítěte...

Měření zahrnuje výskyt psychosomatických zón, intenzitu WiFi, mobilních datových a jiných mikrovlnných polí, se zakreslením výskytu zvýšených hodnot elektrosmogu a GPZ do předem připraveného plánku Vašeho domu.

Vysvětlení hlavních pojmů:

Elektrosmog = prostředí zatížené přemírou elektromagnetických škodlivých polí.

Elektromagnetické pole (EMP) = může mít různé vlnové délky, například mikrovlny.

Ke zdrojům mikrovlnného záření patří mobilní telefony a vysílače, dětské chůvičky, WiFi, mikrovlnné trouby a další zařízení.

Každé člověkem uměle vytvořené EMP představuje větší či menší, někdy však velmi vážné zdravotní nebezpečí pro živé buňky. Účinky se klasifikují jako tepelné (termální), a biologické (netermální). Mluví se především o těch prvních, ty druhé jsou však mnohem nebezpečnější.

Mikrovlny = Mikrovlny jsou vysokofrekvenční radiové vlny (radiofrekvenční elektromagnetická pole) o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0.3 GHz) až 300 GHz, jsou to pásma Ultra high frequency (UHF), Super high frequency (SHF) a Extremely high frequency (EHF).

Elektrické pole = prostředí s emitovanými elektrony a nábojem – potenciálem, měřeným na délkovou jednotku – metr (volty na metr, V/m)

Magnetické pole = siločáry pronikající i zdmi domu

Působení fáze

EMP je tvořeno např. kolem živé fáze (v níž pulzuje napětí), i při rozpojeném obvodu, když neprotéká proud. Lampička je zhasnutá, obvod rozpojen, proud neteče, ale magnetometrem naměříme EMP téměř přes celý polštář – důsledkem je pak špatný spánek a zdravotní potíže, klienti se hůře zbavují zakovení organismu a jiných potíží.

Zkontrolujeme dosah EMP okolo přístrojů, spotřebičů a kabelů, kde působí EMP nejsilněji a škodí živým organismům. EMP se vytváří kolem každého zapnutého elektrického spotřebiče, drátů el. vedení, transformátorů, světelných zdrojů zejména zářivkových a úsporných trubicových žárovek, LED zdrojů, kolem adaptérů a počítačů v režimu napájení 230V... Vše si pak při měření ukazujeme – kam až sahají vlivy a škodlivá EMP z jednotlivých spotřebičů.

Působení vysokofrekvenčních a datových signálů Mikrovlny, které vyzařují z mobilů, wi-fi, elektronických chůviček pro batolata, z bezdrátových telefonů pro pevné linky, z bluetooth a jiných bezdrátových přenosů, vás nyní zastihnou úplně všude. Na rozdíl od radiových vln umí lépe procházet zdmi a budovami.

Mikrovlny v mikrovlnných troubách (o vlnové délce kolem 12 cm) mají frekvenci blízkou rezonanční frekvenci některých nesymetrických molekul, hlavně vody.

Potraviny, které jíme, obsahují velké množství vody, proto je mikrovlnné záření v pokrmu schopno rozkmitat částice, zejména molekuly vody, a tímto třecím pohybem dochází k relativně velmi rychlému zahřátí potravy. Ale nejen k zahřátí. Je dobře známou skutečností, že mikrovlnné záření rozkládá a ničí buňky živého organismu -  působením na molekulárně vázanou vodu. Pokud už používáte mikrovlnnou troubu, nedívejte se skrze dvířka, protože silné mikrovlny rychle poškozují oční sítnici!! A hodnoty před dvířky při ohřevu působí ještě ve 2-metrové vzdálenosti. Odejděte a přijďte pro ohřátý (mrtvý) pokrm až chvilku po cinknutí. Mikrovlny používané pro komunikaci ve WiFi a mobilních telefonech nás sice neuvaří, ale procházejí nejen zdmi a domy, ale i každou buňkou našeho těla. Buňky v těle automaticky reagují na elektromagnetické pole a vlny, jako na potenciální škodlivinu, podobně jako na jiné toxiny v životním prostředí (na těžké kovy a toxické chemikálie). DNA v živých  buňkách rozeznává elektromagnetické pole a mikrovlnné frekvence i při velmi nízkých intenzitách. Začíná okamžitě produkovat svou biochemickou odezvu na stres (vzniká oxidativní stres buněk), destrukce buněčných membrán a stěn a molekulárních vazeb.

Člověk je velmi citlivá biochemická a bioelektrická jednotka. Vědecké důkazy již desetiletí poukazují na to, že naše bezpečnostní standardy a předepsané limity jsou naprosto neadekvátní. Státní zdravotní ústav v Praze se odborně vědecky zabýval touto problematikou kvůli televizním a rozhlasovým vysílačům již od roku 1963, záhy byla publikována rozsáhlá studie (Ing. Musil, Ing. Marha – Vliv elektromagnetických polí na živé organismy – Praha, 1968) a další následovaly i ve světě. Již tehdy bylo vědecky potvrzeno, že EMP poškozuje živé organismy již při mnohem nižších úrovních, než se začne měřitelně ohřívat tkáň, atd.

Čím více zdrojů na nás působí (bezdrátové technologie, mikrovlnné trouby, dráty el. vedení, transformátory, domácí spotřebiče...), tím stres těla stoupá a vznikají různá poškození. Většině těchto záření se přitom lze doma snadno vyhnout.

Naše vlastní těla jsou bioelektrické jednotky, každá buňka a tělo jakéhokoliv živočicha sestává z elektrických impulzů, nezbytných pro zachování životních funkcí, pro metabolismus (mozkové vlny, nervová zakončení, tep srdce... vlastní přirozené frekvence a rytmy).

Elektromagnetická interakce představuje jednu ze základních interakcí přírody. Oproti tomu uměle vytvořené frekvence, pulzující v neobvyklých intenzitách, pulzačních vzorech a vlnových formách, se v přírodě nevyskytují. Biorytmy extrémně jemných a citlivých živých tkání se tím narušují a přehlušují. Buňky na neznámá elektrická pole reagují chybnými biochemickými reakcemi. Každá buňka v živém organismu lidí, zvířat i rostlin tak musí vynakládat více energie a úsilí pro stabilizaci nutných chemických reakcí. Je pak méně odolná vůči nežádoucím vlivům, až postupně odumírá.

Svět zamořený mikrovlnnými vysílači škodí tedy nejen lidem, ale i zvířatům, rostlinám, narušuje funkčnost celých ekosystémů. Zvířata vždy okamžitě migrují z oblastí nově postavených vysílacích věží, dělají to i citlivější lidé. Současné "zdravotní" normy jsou nastavené pro toleranci mnohonásobného nárůstu vysílačů a zatížení mikrovlnným smogem.

Vliv elektromagnetických polí má na svědomí syndrom časného stárnutí organismu, zhoršení paměti a práceschopnosti, snížení imunity a reprodukční funkce a další patologické jevy s postupným narušováním tkání až ke vzniku rakoviny.

Nejhorší je pak kombinace EMP s působením GPZ (a hlavně spodní vodou), proto je velmi důležité kontrolovat a vyhýbat se obojímu.

 

Vliv samotných geopatogenních zón, procházejících nevhodně umístěnou postelí:

Pokud je člověk vystaven dlouhodobě působení GPZ, odráží se to na jeho zdraví. Zvláště nebezpečný je vícehodinový pobyt (např. spánek v noci) na místech, kde se patogenní zóny kříží.

GPZ způsobují:

Onemocnění jater a žaludku, vznik zhoubných nádorů plic a žaludku, celkové narušení látkové výměny, infarkt, nemoci jater, plic, žaludku, močového měchýře. Deprese, psychické poruchy, bolesti hlavy, závratě, zhoršení zraku a sluchu, narušení vestibulárního ústrojí, nadměrná popudlivost, až ztráta vědomí. Nebo při působení zón u nohou: postižení dolních končetin, bolesti a patologické změny v kloubech.

Místo s procházejícími negativními zónami můžete i sami poznat: problémy s nespavostí a neklidný spánek, antipatie k místu kde člověk žije, vnitřní neklid, ráno únava po probuzení, nervozita a deprese, zrychlené bušení srdce, studené končetiny, organismus postupně ztrácí vlastní obranyschopnost a následují další příznaky zhoršování zdraví. Ukážeme si možnosti.

Naše nabídka pomoci pro vás:

Z důvodu lepší detoxikace, odkovení a urychlení návratu organismu do plného zdraví, jsme zařadili toto komplexní měření EMP a GPZ jako jeden z klíčových pilířů celkového postupu podpory Vašeho zdraví. Prokazuje se, že odhalení a zbavení se nadbytečné a zbytečné zátěže elektrosmogem, ale i geopatogenními zónami a dalšími vlivy, skutečně podpoří rychlejší obnovu zdraví a jeho dlouhodobé udržení.

Této problematice se náš kolega Kamil Pokorný věnuje s praxí již řadu let. Při vyžádané návštěvě domu u lidí postižených působením těchto polí, nebo podezřením na jejich výskyt, zaměří a zakreslí průběh polí do Vašeho půdorysného plánu domu s návrhem vhodnějšího rozmístění nábytku a dalšího poradenství a vysvětlení, jakými způsoby např. omezit vliv elektrosmogu. Úlevu po opatřeních lze pociťovat již od první noci.

Přesné měření je prováděno spektrálními analyzátory Rohde & Shwarz, Aaronia a dalšími kalibrovanými přístroji

a příslušnými anténami.

Pokud chcete mít jistotu, podpořit své zdraví a potřebujete preventivně přeměřit a nebo i odstranit negativní působení zón ve vašem domě, na pracovišti, napište nám  na poradna.viamea@gmail.com a domluvíme se na vyhovujícím termínu.

 

 

bottom of page